คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วทันยา สุดตะนะ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพจน์ ชุ่มรัสมี
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.อนัญญา อยู่เล็ก
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กุลธิดา ศรีสุนันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วนิดา เนาว์ดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วรางคณา ชัยฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ชวัลนุช ใหม่ยะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ เทศเพ็ญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นพาเนตร์ มีรอด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.รัตนา ด้วงชื่น
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5