คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทองแดง รักคำมี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ อินทร์เม่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวงศกร ชำนาญเวช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล องอาจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย ใจเย็น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกศักดิ์ สุภาษิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพล น่วมอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : พระประทีป วราโภ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด เจริญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิภาธรรมคุณ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา