ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิตติมา อัมระนันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณัฐนนท์ รัตนพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2