ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววิริยาภรณ์ พิชัยโชค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมหญิง เกียรติอริยะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2