กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสมหญิง เกียรติอริยะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0933271213
อีเมล์ : somyingying08@gmail.com