ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเฉลย พรมบาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐ
ครู คศ.1