ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีรพล น่วมอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางบุญเทียม น่วมอินทร์
ครู คศ.3