กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเจตน์ นามโสวรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0875278204
อีเมล์ : nampanzeriv@gmail.com

นางสาวพรพิมล เอี่ยมระหงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0961528294
อีเมล์ : pornpimon.best@gmail.com