กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอภิรดี ผิวผ่อง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0856015013
อีเมล์ : apiradee.yok@gmail.com

นางพุทธวรรณ รัตนพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0848158220
อีเมล์ : puttawanrat@gmail.com

นางสาวจิดาภา ศรีมาพา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0914415529
อีเมล์ : konza02@hotmail.com

นางสาววิริยาภรณ์ พิชัยโชค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0862157033
อีเมล์ : teacherwiri@gmail.com