ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอภิรดี ผิวผ่อง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพุทธวรรณ รัตนพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจิดาภา ศรีมาพา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0