ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอภิรดี ผิวผ่อง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพุทธวรรณ รัตนพรหม
ครู คศ.2

นางสาวจิดาภา ศรีมาพา
ครู คศ.1