กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณัฐพงษ์ ยะปะนันท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0875684123
อีเมล์ : natnat_tg@hotmail.com

นางสาวจิราวรรณ มูลลอด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0884263816
อีเมล์ : katty1106@windowslive.com