ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัฐพงษ์ ยะปะนันท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิราวรรณ มูลลอด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0