ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจารุนีย์ กานตานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย