กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจารุนีย์ กานตานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0864466697
อีเมล์ : jaruneekatanon@gmail.com

นางสาวทัศนีย์ น้อยมนต์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0903202224
อีเมล์ : Thatsanee2323@gmail.com