ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววิริยาภรณ์ พิชัยโชค
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี / วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / การบริหารการศึกษา
2555 ปริญญาโท / วท.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร / เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549-2552 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ครู
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล