ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายณัฐพงษ์ ยะปะนันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาตรี (ศษ.บ) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / คณิตศาสตร์
2560 ปริญญาโท (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น / การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558 - 2560 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ครูผู้ช่วย
2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล