ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิดาภา ศรีมาพา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี/ วท.บ มหาวิทยาลัยนเรศวร / เคมี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2556 โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย
2557 โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ครู
2557 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล