ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจารุนีย์ กานตานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2542-2555 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2555-2557 โรงเรียนวัดหนองตางู ครู คศ .2
2557- 2562 โรงเรียนหัวดงราชพหรมาภรณ์ ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 sar ปี 2561 ครูจารุนีย์