ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสมหญิง เกียรติอริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สาขา เกษตรกรรมทั่วไป
2528 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรกรรมแพร่ สาขา พืชไร่-นา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2535 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม อาจารย์ 1
2554 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล