ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิรดี ผิวผ่อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้
2548 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553 - 2555 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ ครูผู้ช่วย
2555 - 2557 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ ครู
2557 - 2559 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ครู
2559 - 2561 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยสิ่งมีชีวิต