ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
ทุนประเภทที่ 1 ทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน  200,000 บาท/ปี
   (สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 และ นักเรียนที่จบ ม.6 ปีการศึกษา 2554 หรือเทียบเท่า)
ทุนประเภทที่ 2 ทุนสำหรับนักเรียนทีี่มีผลการเรียนดี มุ่งเน้นให้ศึกษาสาขาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นความต้องการของประเทศ
   (สำหรับนักเรียนชั้น ม.5, ม.6 ปีการศึกษา 2555 และ นักเรียนที่จบ ม.6 ปีการศึกษา 2554 หรือเทียบเท่า)
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องแนะแนว หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.moe.go.th หรือ www.odos.moe.go.th
 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2556
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2556,12:05   อ่าน 1102 ครั้ง