ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤษภาคม 2565 ถึงปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0878417230
อีเมล์ : saichon.butsanae@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด เจริญสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจีรณัทย์ อัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กุมภาพันธ์ 2554 - กันยายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ เงินบำรุง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2521-พ.ศ.2525
ชื่อ-นามสกุล : นายพันศักดิ์ ศรีทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549-พ.ศ.2554
ชื่อ-นามสกุล : นายคุณ สุวรรณวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546-พ.ศ.2549
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ คำธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536-พ.ศ.2546
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ไพรั้ง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530-พ.ศ.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม หงษ์สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2526-พ.ศ.2530