คณะผู้บริหาร

นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0878417230
อีเมล์ : saichon.butsanae@gmail.com

นางสาวจิรัชญา ทิขัตติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0818350214
อีเมล์ : jiratchayathi@gmail.com

นางสาวอภิรดี ผิวผ่อง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0856015013
อีเมล์ : apiradee.yok@gmail.com

นายเจตน์ นามโสวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0875278204
อีเมล์ : nampanzeriv@gmail.com

นางสมหญิง เกียรติอริยะ
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0933271213
อีเมล์ : somyingying08@gmail.com

นางบุญเทียม น่วมอินทร์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0872042608
อีเมล์ : boontaim_@gmail.com