ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.88 KB 30
ตัวอย่างการกรอก log book ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.73 MB 31
คู่มือ8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.24 KB 69
คู่มือ7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.6 KB 69
คู่มือ6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.42 KB 68
คู่มือ5-การขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.18 KB 79
คู่มือ4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.22 KB 65
คู่มือ3-การขอย้ายออกนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.71 KB 78
คู่มือ2-การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.85 KB 78
คู่มือ1-การรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.68 KB 81
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน Sar Word Document ขนาดไฟล์ 276.83 KB 82
แบบฟอร์มสรุปโครงการ55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 577.78 KB 322
แบบฟอร์มการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการประเมินตนเอง (sar) Word Document ขนาดไฟล์ 399 KB 420
ตารางสอน 2/55 update Word Document ขนาดไฟล์ 284 KB 232
ตารางเรียน 2/55 update Word Document ขนาดไฟล์ 204.5 KB 180
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.14 KB 1661
ตารางเรียน 2/55 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 231
ตารางสอน 2/55 Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 213
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 55 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 289
คู่มือระบบดูแล RAR Archive ขนาดไฟล์ 836.91 KB 350
พรรณางานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 2955
ปฎิทินกลุ่มงานบริหารงานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 316
แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (ใหม่)....แผนงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 1940
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2554-2556 (ใหม่)....แผนงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 2357
สารสนเทศโรงเรียน ปี 2553 ...ฉลอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 1465
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 270
sdq Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 285 KB 542
ข้อมูลลงวารสาร ร.ร Word Document ขนาดไฟล์ 416.21 KB 298
แบบเก็บข้อมูลนักเรียน SMIS Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 412
โปรแกรมย่อขนาดไฟล์ภาพ....(สารสนเทศ) 395
แบบเก็บข้อมูล B-bec54.......(งานแผนงาน) Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 483
ข้อมูลนักเรียน 16 พค 54......(วิชาการ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.89 KB 265
ข้อมูลนักเรียน 24 พ.ค.2554....(วิชาการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 13.48 KB 302
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ....(บุคลากร) Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 364