ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 753.48 KB 34
รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.1 KB 34
SAR 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 33
แบบฟอร์ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.88 KB 48178
ตัวอย่างการกรอก log book ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.73 MB 48526
คู่มือ8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.24 KB 48582
คู่มือ7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.6 KB 48492
คู่มือ6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.42 KB 48380
คู่มือ5-การขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.18 KB 48379
คู่มือ4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.22 KB 48275
คู่มือ3-การขอย้ายออกนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.71 KB 48390
คู่มือ2-การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.85 KB 48164
คู่มือ1-การรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.68 KB 48377
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน Sar Word Document ขนาดไฟล์ 276.83 KB 48318
แบบฟอร์มสรุปโครงการ55 RAR Archive ขนาดไฟล์ 577.78 KB 48505
แบบฟอร์มการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการประเมินตนเอง (sar) Word Document ขนาดไฟล์ 399 KB 48440
ตารางสอน 2/55 update Word Document ขนาดไฟล์ 284 KB 48470
ตารางเรียน 2/55 update Word Document ขนาดไฟล์ 204.5 KB 48506
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.14 KB 48291
ตารางเรียน 2/55 Word Document ขนาดไฟล์ 195.5 KB 48462
ตารางสอน 2/55 Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 48375
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 55 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 48353
คู่มือระบบดูแล RAR Archive ขนาดไฟล์ 836.91 KB 48532
พรรณางานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 48282
ปฎิทินกลุ่มงานบริหารงานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 48445
แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (ใหม่)....แผนงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 48351
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2554-2556 (ใหม่)....แผนงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 48220
สารสนเทศโรงเรียน ปี 2553 ...ฉลอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 48205
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 48390
sdq Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 285 KB 48464
ข้อมูลลงวารสาร ร.ร Word Document ขนาดไฟล์ 416.21 KB 48380
แบบเก็บข้อมูลนักเรียน SMIS Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 48370
>โปรแกรมย่อขนาดไฟล์ภาพ....(สารสนเทศ) 48477
แบบเก็บข้อมูล B-bec54.......(งานแผนงาน) Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 48473
ข้อมูลนักเรียน 16 พค 54......(วิชาการ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.89 KB 48281
ข้อมูลนักเรียน 24 พ.ค.2554....(วิชาการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 13.48 KB 48367
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ....(บุคลากร) Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 48449